Adatkezelési nyilatkozat

 

Tartalom:

 1. Bevezetés
 2. A szabályzat jogi alapjai
 3. Értelmező rendelkezések
 4. Az adatkezelési alapelvek
 5. A kezelt adatok
 6. Az adatkezelés tartama
 7. Az adatkezelés biztonsága
 8. Az érintett jogai

 

1. Bevezetés:

Fenyő Rita ev. – később, mint adatkezelő – személyes adatokat kizárólagosan a tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó estekben gyűjt. Az adatkezelő tevékenységi köre két részre osztható, mint oktatás és gyermekfelügyelet, valamint kerékpárkölcsönzés.

Az adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendeletek betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai:

Név: Fenyő Rita

Székhely: 2132, Göd, Margit utca 10.

Adószám: 68126238-1-33

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden estben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak eleget téve kezeli, megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

2. A szabályzat jogi alapjai:

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján  került kiállításra:

 • évi CXIX tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzést szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.
 • évi CVIII tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi CXII tv. az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról.
 • 2016 / 679 Eu. rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95646 Ek Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot megváltoztassa, ez esetekben a módosítást is közzé teszi.

3. Értelmező rendelkezések:

Személyes adat – bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényezők alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás – az érintett adatainak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatai kezelésére.

Tiltakozás – az érintett nyilatkozata, melyben személyes adatai kezelését kifogásolja.

Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, aki vagy ami az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja illetve végrehajtatja.

Adatkezelés – az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozása,törlése, megsemmisítése továbbá az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang – vagy képfelvétel készítése, valamint a személy bármely fizikai adata mely alkalmas az azonosításra.

Adattovábbítás – az adatok meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal – az adat bárki számára történő hozzáférhetővé való tétele.

Adattörlés – az adat felismerhetetlenné tétele, oly módon,hogy ennek  helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés – az adat azonosító jellel való ellátása.

Adatzárolás – az adat azonosító jellel ellátása további kezelésének, végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adat megsemmisítés – az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás – az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, aki az adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány – a gyűjtött adatok összessége

Harmadik személy – olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy ami nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens – személyes adatok jogellenes kezelés, feldolgozása, jogosulatlan hozzáférés lehetővé tétele.

4. Adatkezelési alapelvek:

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény illetve rendelet elrendeli.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, ami az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen.
 • A személyes adat akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz hozzájárul vagy a törvény azt megengedi, a jogszabályoknak megfelelően .
 • Az adatkezelés alapja, minden esetben önkéntesen, hozzájáruláson alapul.

5. A kezelt adatok:

 • Kölcsönzés: név, cím, születési hely, anyai név, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám.
 • Alkalmazás: a fentiek valamint TB és adószám.
 • Oktatás, gyermekfelügyelet: a gyermek neve, lakcíme, telefonszáma, általános iskolájának neve, születési ideje, a szülő(k) neve(i), a szülő telefonszáma, email címe.

6. Az adatkezelés tartama:

 1. Kölcsönzés: az ügyletet lezáró nap végig.
 2. Alkalmazás: a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ideig
 3. Oktatás, gyermekfelügyelet: az ügyletet lezáró nap végéig.

7. Az adatkezelés biztonsága:

 • Az adatkezelő Fenyő Rita ev., illetve annak jogosult alkalmazottai.

8. Az érintett jogai:

 • Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
 • Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról, az adat törléséről, megsemmisítéséről illetve azok harmadik személynek való átadásáról.
 • Ha az érintett írásban kér tájékoztatást, azt az adatkezelő köteles 25 napon belül megtenni.
 • A személyes adatot az adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat hiányos vagy téves, ha azt a törvény nem zárja ki, ha az adat kezelésének célja megszűnt, az adat tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ezt a hatóság vagy az adatvédelmi biztos elrendeli.
 • A törlésről az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Amennyiben az érintett tiltakozik a jogos adatkezelés ellen, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást megtagadhatja.
 • Az érintett, jogainak megsértése setén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Cím : 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1-391-1400

E-mailugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

Jognyilatkozat:

Az adatkezelő kijelenti, hogy a fenti szabályzat minden pontját magára kötelezőnek tekinti és annak betartását illetve betartatását fokozottan felügyeli. Ezen szabályzat az adatkezelő honlapján közzétett, ott szabadon megtekinthető.  Az adatkezelő a szabályzat megváltoztatásának jogát a törvényi feltételek figyelembevételével önmagának fenntartja.  Az esetleges változtatásról az adatkezelő a honlapján mindenkor tájékoztatást ad.

Kelt: 2020.01.01.